USLUGENEKRETNINE

PRODAJA I KUPOVINA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE

Zgrada sa natpisom For sale

Prodaja nekretnina i druge imovine (prodaja potraživanja banaka za investicione kredite za nekretnine na primer) je deo naših usluga u okviru korporativnog finansiranja ili korporativnog refinansiranja i reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju (UPPR i drugi instrumenti korporativne reorganizacije).

Drugi deo naših aktivnosti je prodaja investicionih nekretnina.

Zbog naših razgranatih kontakata sa privatnim ili investicionim investitorima (investicioni fondovi ili strateški investitori) mi preuzimamo prodaju značajnije imovinske mase kao što su:

 • Prodaja i kupovina poslovnih objekata
 • Kupovina i prodaja hotela i drugih ugostiteljskih objekata
 • Kupovina i prodaja logističkih i distributivnih centara
 • Kupovina i prodaja proizvodnih i drugih industrijskih postrojenja i pogona
 • Kupovina i prodaja nekretnina u izgradnji
 • Kupovina i prodaja građevinskih parcela i poljoprivrednog zemljišta
 • Nekretnine koje vlasnicima ne donose prihode a koje su oni pribavili u procesu privatizacije ili na neki sličan način i koje žele da prodaju
 • Nekretnine korištene kao sredstvo obezbeđenja za bankarske kredite (usluga za banke)
 • Bankarskih potraživanja/dugovi (usluga za banke)

Prilikom prodaja imovine poslujemo u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Svaka prodaja značajne imovinske mase zahteva originalan pristup jer nijedna nepokretnost nije ista sa nekom drugom. Prilikom prodaje investicionih nekretnina (građevinski objekti, lokacije itd) SEECAP kombinuje znanja i iskustva iz projektnog finansiranja nekretnina, finansiranja privrednih društava iz bankarskih kredita ili nebankarskih izvora finansiranja, i finansiranja projekata.
Zbog toga je naš pristup prodaji građevinskih objekata i lokacija drugačiji od drugih konsultantskih kuća. Kombinacijom gore navedenih znanja i iskustava kreiramo prodajnu dokumentaciju u kojoj „prodajemo“ viziju budućeg projekta koji će se nalaziti na određenoj građevinskoj parceli a ne samu građevinsku parcelu. Takav pristup dokazano povećava verovatnoću uspešne realizacije projekta.

U cilju uspešne prodaje i dobijanja maksimalne cene, po potrebi, preduzimamo sledeće mere:

 • Vršimo neophodne analize (due dilligence) predmeta prodaje
 • Vršimo procenu vrednosti metodom kapitalizacije prihoda, metodom diskontovanih novčanih tokova, komparativnom ili nekom drugom metodom koja se koristi za određeni tim nepokretnosti
 • Pripremamo prodajne brošure kao inicijalnog marketinškog materijala za investitore na način uobičajen u ovakvoj vrsti prodaje
 • Pripremamo due dilligence materijale za investitore uključujući i sobu sa podacima (Data Room)
 • Selektujemo potencijalne kupce i u direktnim kontaktima nudimo predmet prodaje
 • Prodajnu brošure dostavljamo i korespondentskim kućama u zemlji a naročito u inostranstvu (za veće projekte prodajna brošura se radi i na engleskom jeziku za međunarodno tržište)
 • Vršimo kompletno savetovanje prodavca sve do uspešne prodaje