USLUGENEKRETNINE

USLUGE FINANSIRANJA HOTELA I UGOSTITELJSTVA

Naše konsultantske usluge u hotelijerstvu i turizmu svrstavamo u sledeće 4 kategorije:

a) prodaja i kupovina hotela i sličnih smeštajnih kapaciteta

b) obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu ili investicije u hotele, ugostiteljske objekte i druge turističke sadržaje

v) obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta ili turističkih sadržaja

g) prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam) i banjskih objekata

Našu ekspertizu u fiksiranju hotelijerstva i turizma kombinujemo sa našim uslugama u oblasti korporativnog finansiranja, kupovine i prodaje preduzeća (M&A usluge) i finansiranja nekretnina. Ovde prezentiramo specifične karakteristike naših usluga vezanih za finansiranje hotela i ugostiteljstva.

Prodaja i kupovina hotela i finansiranje investicija u hotele

Naše osnovne usluge u hotelijerstvu su obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih hotela i za finansiranje drugih vrsta ulaganja u hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam. Pored ovoga, posedujemo potrebnu stručnost i neophodne lokalne i međunarodne kontakte za marketing i prodaju hotela – od pripreme odgovarajućih analiza do pripreme dokumentacije neophodne za uspešnu prodaju hotela ili drugog turističkog objekta. Investitorima u hotele, pored savetodavnih usluga u kupovini hotelskih kapaciteta, nudimo i usluge obezbeđenja finansijskih sredstava za isplatu kupovne cene ili za rekonstrukciju ili renoviranje kupljenih objekata.

Konsultantske usluge prodavcima hotela

 • Sveobuhvatna analiza hotela koji se prodaje,
 • Analiza pokazatelja poslovanja hotela
 • Procena vrednosti hotela
 • Definisanje prodajne cene
 • Izrada uobičajene dokumentaciju za marketing projekta investitorima-teaser, prodajni memorandum itd
 • Kontakti sa hotelskim investitorima koristeći našu globalnu distributivnu mrežu od preko 100 korespondentskih kancelarija širom sveta
 • Direktni kontakti sa finansijskim i strateškim investitorima u hotele širom sveta
 • Podrška u pregovorima, ocena dobijenih ponuda i savetovanje do uspešne prodaje hotela

Konsultantske usluge kupcima i investitorima u hotele

 • Identifikacija odgovarajućih hotela za akviziciju
 • Dubinska analiza (due diligence) nameravane akvizicije hotela
 • Analiza pokazatelja poslovanja hotela
 • Priprema projekcije budućih novčanih tokova kao i projekcije budućih bilansa uspeha, bilansa stanja i drugih elemenata godišnjih finansijskih izveštaja
 • Analiza investicionih rizika - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
 • Analiza diskontovanih novčanih tokova (DNT analiza)
 • Priprema poslovnog ili investicionog plana za hotelske investitore radi obezbeđenja neophodnog dužničkog ili investicionog kapitala na lokalnom ili međunarodnom finansijskom tržištu za kupovinu hotela i/ili njegovu rekonstrukciju
 • Strukturiranje finansijskih sredstava za kupovinu hotela (investicioni kapital, dužnički kapital, mezanin) i modeliranje cene kapitala u sastavu takve strukture
 • Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje hotela (MRA)
 • Procena vrednosti hotela
 • Poreski efikasna investiciona i finansijska struktura
 • Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u hotel – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
 • Analiza optimalnog perioda trajanja investicije u cilju maksimiziranja prinosa na uloženi kapital
 • Definisanje cene za ponudu
 • Izrada uobičajene dokumentacije za banke ili druge izvore finansiranja
 • Izrada uobičajene dokumentacije za banke ili druge izvore finansiranja
 • Kontakti sa bankama ili drugim izvorima dužničkog ili hibridnog kapitala
 • Sveukupna podrška u akviziciji hotela ili u pregovorima sa potencijalnim izvorima finansiranja akvizicije sve do uspešnog završetak oba procesa
 • Izlazna strategije investiranja u hotel

Usluge refinansiranja hotela

Potreba za refinansiranjem hotela se javlja u nekoliko situacija.

 • Kada novoizgrađeni hotel želi da refinansira svoje kratkoročne kredite za finansiranje investicione izgradnje sa privremenim kratkoročnim kreditom za premošćavanje ili trajnim dugoročnim kreditom
 • Refinansiranje postojećih kredita po povoljnijim uslovima (duži period otplate, duži period počeka, niže kamatne stope, lakši ugovorni uslovi itd)
 • Refinansiranje postojećih kredita sa novim, konvertibilnim kreditom ili investicionim kapitalom kako bi se smanjila mogućnost docnje sa otplatom kredita i povećala finansijska stabilnost hotela

Usluge finansiranja investicione izgradnje hotela

Nudimo niz sveobuhvatnih usluga investitorima i poslovnim ljudima koji planiraju izgradnju novih hotela i drugih turističkih objekata. U našoj analizi nameravane investicione izgradnje, uobičajena polazna tačka je već urađena studija izvodljivosti ili istraživanje tržišta hotelskih usluga na relevantnom geografskom području. Za uspešno finansiranje novog projekta izuzetno je važno razumeti i analizirati sve njegove aspekte i u svim fazama-od kupovine lokacije za izgradnju, preko same izgradnje do utvrđivanja troškova otvaranja hotela, operativnih prihoda i rashoda tokom stabilizacionog perioda kao i tokom perioda stabilnog poslovanja, jer su svi važni za utvrđivanje sposobnosti otplate uzetih kredita i prinosa na uloženi investicioni kapital.

 • Dubinska analiza (due diligence) nameravane investicione izgradnje hotela
 • Priprema biznis plana ili investicionog programa za izgradnju hotela
 • Priprema finansijskog modela finansiranja investicione izgradnje i funkcionisanja hotela-finansiranje pripremnih radova, finansiranje građevinskih radova, finansiranje troškova otvaranja, finansiranje manjka poslovne dobiti tokom stabilizacionih godina poslovanja
 • Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u izgradnju hotela – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
 • Analiza finansijskih pokazatelja buduće investicije raznim komplementarnim metodama - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
 • Priprema finansijskih projekcija za izgradnju željenog hotela
 • Projekcija novčanih tokova budućeg hotelskog projekta
 • Analiza diskontovanih novčanih tokova
 • Priprema Izveštaja o izvorima finansiranja (investicioni, dužnički i hibridni kapital) i načinu i svrsi korišćenja sredstava
 • Priprema poreski efikasne investicione i finansijske strukture projekta
 • Raspodela rizika i opredeljivanje prinosa u skladu sa visinom rizika
 • Kod zajedničkih ulaganja (JV), primena koncepta „vodopada“ u modeliranja raspodele profita od projekta na osnovu različitih kriterijuma - multiplikatora investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interne stopa prinosa (IRR) ili raspodele ostatka gotovinskih novčanih tokova
 • Modeliranje troškova kapitala projekta
 • Projekcija ukupne zaduženosti projekta i modeliranje strukture duga
 • Modeliranje S-krivulje
 • Modeliranje budžeta za građevinske radove, izvori i načini korišćenja finansijskih sredstava za građevinske radove
 • Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje hotela (MRA)
 • Kratkoročni krediti za finansiranje izgradnje, privremeni kratkoročni kredit za premošćavanje, trajni dugoročni krediti
 • Krediti najvišeg ranga, krediti nižeg ranga, mezzanine
 • Krediti za građevinske radove i krediti za investiranje u nekretnine
 • Izrada uobičajene dokumentacije za marketing projekat investitorima ili zajmodavcima-teaser, informacioni memorandum, predlog uslova kreditiranja itd
 • Analiza ponude za kredit i podrška u pregovorima za zajmodavcima do okončanja pregovora i potpisivanja ugovora o kreditu
 • Projektno finansiranje i korporacijski kredit (recourse i non-recourse finance), podrška u pregovorima o uslovima pod kojima investitori postaju odgovorni za otplatu kredita iz projektnog finansiranje (odredbe o „lošem ponašanju“)
 • Svaka druga usluga ili podrška do uspešnog zatvaranja finansijske konstrukcije za finansiranje nameravane investicione izgradnje hotela ili drugog turističkog projekta

Prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam)

Naše usluge u privatizaciji, kupovini ili investiranju u banje su deo lepeze naših usluga u finansiranju hotelijerstva i turizma. Ove svoje usluge kombinujemo sa našom ekspertizom i iskustvom u finansiranju privrednih društava, kupovini i prodaji preduzeća (M&A) ili u privatizaciji.

 • Identifikacija odgovarajućih banja za akviziciju
 • Dubinska analiza (due diligence) nameravane akvizicije
 • Analiza pokazatelja poslovanja banje
 • Priprema adekvatnog poslovnog modela budućeg poslovanja banje
 • Analiza potrebe budućih investicionih ulaganja u banju, operativnih troškova, budžetiranje poslovanja (operativno i kontinuirano)
 • U privatizaciji-priprema socijalnog programa, investicionog plana i ispunjenje drugih uslova postavljenih u privatizacionom postupku, pregovori sa nadležnim ministarstvima i agencijama, priprema privatizacione ponude.
 • Priprema projekcije budućih novčanih tokova kao i projekcije budućih bilansa uspeha, bilansa stanja i drugih elemenata godišnjih finansijskih izveštaja
 • Analiza investicionih rizika - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
 • Analiza diskontovanih novčanih tokova (DNT analiza)
 • Priprema poslovnog ili investicionog plana za banjske investitore radi obezbeđenja neophodnog dužničkog ili investicionog kapitala na lokalnom ili međunarodnom finansijskom tržištu za kupovinu banje i/ili njenu rekonstrukcija
 • Strukturiranje finansijskih sredstava za kupovinu banje (investicioni kapital, dužnički kapital, mezanin) i modeliranje cene kapitala u sastavu takve strukture
 • Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje banje (MRA)
 • Procena vrednosti banje
 • Poreski efikasna investiciona i finansijska struktura
 • Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u banju – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
 • Analiza optimalnog perioda trajanja investicije u cilju maksimiziranja prinosa na uloženi kapital
 • Definisanje cene za ponudu
 • Kontakti sa bankama i drugim izvorima finansiranja
 • Sveukupna podrška u akviziciji banje ili u pregovorima sa potencijalnim izvorima finansiranja akvizicije sve do uspešnog završetak oba procesa
 • Izlazna strategije investiranja u hotel

Više o privatizaciji banja u Srbiji možete pročitati u članku Privatizacija banjskih centara (sanus per aquam) u Srbiji.

Više o investicionim prilikama u banjske centre i lečilišta možete videti u Poslovnim prilikama na našem websajtu.

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2019.