USLUGEJAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO JPP/PPP

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO JPP/PPP

JPP

Svet je u potrazi sa efikasnijim i jeftinijim načinom finansiranja i pružanja javnih usluga svojim građanima. Taj proces se naročito intenzivirao od vremena Regan-Tačer ere koji su bili prvi vodeći svetski lideri koji su u centar svojih ekonomija postavili potrošača i njegovo pravo da što jeftinije dobije što bolje usluge (better value for money) neophodne za život i funkcionisanje jednog privrednog i društvenog sistema. Nakon talasa privatizacije koji je započeo prvo na Zapadu a kasnije se proširio i na zemlje tzv. socijalističkog bloka, sledeći korak je bio povećanje efikasnosti javnog sektora naročito u izgradnji i rukovođenju objekata javne infrastrukture i drugih objekata u kome je država do tada imala ekskluzivnu nadležnost vršeći svoja javna ovlašćenja.

Zbog potrebe da ekonomskim rastom ali i zbog ograničenih mogućnosti da taj rast finansiraju iz sopstvenih prihoda i kao i zbog tekućih budžetskih deficita, vlade će u budućnosti morati da javne projekte finansiraju, grade i upravljaju javnim projektima kao što su saobraćajnice, telekomunikacije, energetski projekti itd zajedno sa privatnim sektorom. Postoje različiti modeli zajedničkog finansiranja projekata između privatnog i javnog sektora kao što su BOT (Build-Operate-Transfer) BLT (Build-Lease-Transfer), BDOT (Build-Develop-Operate-Transfer), BOO (Build-Own-Operate), PFI ali se u poslednje vreme najčešće govori i upotrebljava termin javno privatno partnerstvo–JPP (PPP–public private partnership). JPP se definiše kao partnerstvo između javnog i privatnog sektora u pružanju onih usluga koje su ranije bile u ekskluzivnoj nadležnosti javnog sektora.

JPP projekti su kompleksni i skupi kao konsultanti mi možemo da budemo deo većeg multidisciplinarnog tima savetnika na celom projektu ali možemo i samostalno da preduzimamo određene delova projekta savetujući ili javni sektor (lokalnu teritorijalnu ili samoupravnu zajednicu) ili privatni sektor (investitori, banke, međunarodne finansijske institucije, izvođače radova i druge davaoce usluga itd) u bilo kojoj fazi projekta:

 • Faza analize opravdanosti projekta
 • Faza ustupanja radova
 • Faza realizacije i upravljanje projektom (projektovanje, građenje, održavanje i upotreba)

Dajući sledeće usluge

 • Analiza realizacije javne investicije uz primenu načela efikasnosti i efektivnosti
 • Priprema poslovnog plana i studije opravdanosti JPP projekta
 • Utvrđivanje i specifikacija izvora finansiranja (budžet, investicija privatnog partnera, dužnički (bankarski) kapital i utvrđivanja zakonskih granica zaduženja lokalne samouprave
 • Priprema pravne i finansijske konstrukcije JPP projekta
 • Alokacija rizika i optimalna alokacija rizika
 • Analiza „vrednosti za novac“ (value for money) u skladu sa Metodologijom za analizu dobijene vrednosti u odnosu na uloženi novac u JPP i koncesijama
  • Izrada potrebnih finansijskih, tehničkih, pravnih, ekoloških i drugih analiza
  • utvrđivanje sposobnosti izvršavanja finansijskih obaveza učesnika u JPP projektu-kroz sagledavanje budućih novčanih tokova kao rezultat realizacije investicione politike javnog partnera
  • izradu programa javnih investicija (strateško planiranje)
  • izbor i analiza projekta
  • izračunavanje (kvantifikovanje) "vrednosti za novac" projekta u realizaciji javnog partnera i PPP projekta i uporedna analiza istih poređenjem njihove neto sadašnje vrednosti (NSV/NPV) i priprema odgovarajućih finansijskih modela za prikazivanje istih ili revizija već podnetog finansijskog modela od strane privatnog sektora,
  • izrada i/ili analiza komparatora troškova javnog sektora o izrada i/ili analiza finansijskih i ekonomskih tokova projekta, sposobnosti servisiranja duga iz budućih prihoda (debt service coverage ratio-DSCR), izrada analize osetljivosti (sensitivity analyses), identifikacija i analiza rizika,
 • Zatvaranje finansijske konstrukcije i obezbeđenje finansijskih sredstava za finansiranje JPP projekta (investicioni kapital, bankarski i drugi dužnički izvori kapitala, hibridni kapital)
 • Obezbeđenje finansijske podrške iz EU fondova
 • Obezbeđenje finansijske podrške EBRD, EIB i drugih međunarodnih finansijskih organizacija
 • Priprema javnog tendera za javni sektor ili priprema ponude za privatni sektor
 • Savetovanje u postupku izbora privatnog partnera i dodele javnog ugovora
 • Podrška u pregovorima
 • Nadzor nad sprovođenjem projekta.