USLUGEMALA I SREDNJA PREDUZEĆA

PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Mala i srednja preduzeća

Jedan od glavnih problema svakog preduzetnika su izvori finansija kako za otpočinjanje poslovanja tako i za rast i razvoj već osnovanog malog ili srednjeg preduzeća. Tradicionalno preduzetnici su upućeni na komercijalne banke kao izvor kapitala. Zbog finansijske krize od 2008. banke su postale vrlo restriktivne u davanju kredita. Pored banaka, vlade ili međunarodne organizacije takođe nastoje da pomognu naročito mladim i inovativnim preduzećima kroz davanje donacija, subvencija, tehničke pomoći i na sličan način. Tako na primer međunarodne finansijske organizacije kao što su GfW, EBRD, IFC preko domaćih banaka plasiraju povoljne kredite za razvoj MSP, EBRD nudi tehničku pomoć kroz BAS i EGP programe, Evropska unija je lansirala EU Horizont 2020 program. Pored ovih izvora finansiranja, preduzetnici imaju na raspolaganje i „klasične“ izvore finansiranja kao što su, pored pomenutog kreditnog kapitala, poslovni anđeli, venčer fondovi i investicioni fondovi.

Mi nudimo sledeće vrste podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima

 • Pripreme inicijalnih biznis planova i studija izvodljivosti za nove projekte
 • Ako se radi o inovacijama kao što su novi softveri, softverske platforme, tehničke inovacije, komunikacijska tehnologija, alternativni izvori energije i slično, pripremu programa i finansijskih projekcija za komercijalizaciju takve inovacije
 • Prezentacija poslovne i investicione mogućnosti različitim izvorima finansiranja–poslovnim anđelima, institucionalnim investitorima kao što su venture fondovi i drugim izvorima finansiranja u cilju dobijanja neophodnih sredstava za komercijalnu eksploataciju inovacije
 • Asistencija u dobijanju tehničke pomoći iz EBRD BAS ili EGP programa (EBRD je direktora SEECAP-a izabrao za konsultanta-finansijskog specijalistu za EGP program)
 • Priprema aplikacija i druge dokumentacije za dobijanje finansijske pomoći iz EU Horizont 2020 program kome je EU namenila budžet od €78,6 milijardi za period od 2014-2020
 • Kreditno i drugo finansiranje od strane međunarodnih finansijskih institucija kao što je EBRD, KfW, IFC i druge direktno ili preko domaćih banaka
 • Planiranje finansijskih potreba za rast i razvoj
 • Savetovanje u pribavljanju dužničkog i investicionog kapitala za rast i razvoj, pronalaženje strateških investitora ili finansijskih investitora za preduzeće, pripreme prezentacija za investitore
 • Prodaja ili kupovina preduzeća
 • Novi krediti ili refinansiranje postojećih kredita kod banaka u zemlji ili prekogranično finansiranje (cross border)
 • Analiza stepena zaduženosti i zavisnosti preduzeća od pojedinih izvora finansiranja sa ocenom sposobnosti otplate stečenih obaveza prema izvorima finansiranja
 • Kupovina franšize
 • Ocena boniteta preduzeća (analiza finansijskog poslovanja sa relevantnim pokazateljima radi sastavljanja boniteta preduzeća)
 • Due diligence
 • Strategija rasta i razvoja
 • Analiza finansijskih performansi
 • Procena vrednosti kapitala i imovine
 • Restrukturiranje i refinansiranje preduzeća
 • Dokumentarni akreditivi, garancije za dobro izvršenje posla (performance bond), faktoring, forfejting, prodaja potraživanja